Algemene ledenvergadering 2020

 in Nieuws

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag 20 januari 2020 om 20.30 uur in Het Arsenaal, Buitenhaven 11, te Nieuwpoort.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21-01-2019
 4. Financieel verslag
 5. verslag kascontrole commissie
 6. Benoeming kascontrole commissie
 7. Jaarverslag
 8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: R. Stam en A.A. Kentie
  kandidaten E. Vel Tromp en A.G. Slob
 9. Programma 2020
 10. Begroting
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Leave a Comment

X